Oulun Valkonauha ry

Kristillis-yhteiskunnallinen naisjärjestö

Hallitus Historia Säännöt

Oulun Valkonauha ry:n säännöt

SÄÄNNÖT (Rekisteröity PRH:ssa 8.4.2022)

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun Valkonauha ry ja sen kotipaikka on Oulu.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on naisten kristillinen raittius- ja huoltojärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yksilöiden, kotien ja yhteiskunnan hyväksi. Yhdistyksen toiminnan perustana on kristillinen arvopohja. Yhdistys toimii edistäen raittiita elämäntapoja sekä kristillistä elämänkatsomusta ja ohjaa yhteiskunnalliseen vastuuseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa kristillissosiaalista palvelu- ja valistustyötä, ylläpitää raittius- ja huoltotoimintaan liittyviä työmuotoja kuten huoltokoteja, kurssi-, seminaari- ja hoidollista pienryhmätoimintaa sekä muuta vastaavaa toimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ym. lahjoituksia sekä toimeenpanna varainkeräyksiä toimintaansa varten.

 

3. Tunnukset

Toiminnan tunnuksena on: Jumalalle, kodille ja isänmaalle. Yhdistyksen merkki on valkoinen nauhasolmuke.

 

4. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisen jäsenen tulee olla Suomen kansalainen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö,tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

6. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä – kahdeksan (4 - 8) muuta varsinaista jäsentä. Kaikkien hallitukseen valittavien tulee olla naisia ja yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varajäsen voi toimia samassa tehtävässä enintään kymmenen (10) toimikautta peräkkäin.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on valvoa, että yhdistys toimii Suomen Valkonauhaliiton-Förbundet Vita Bandet i Finland ry:n periaatteiden mukaan, hyväksyä jäseneksi liittymiset, pitää jäsenluetteloa, tehdä tunnetuksi valkonauhatyötä, huolehtia vuosikokouksen ja ylimääräisten kokousten koolle kutsumisesta, huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta, vastata yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta, valita edustajat Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita Bandet i Finland ry:n kevät- ja syyskokouksiin sekä muihin edustustehtäviin.

 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, Valkonauha-lehdessä tai sähköpostitse.

 

12. Varsinaiset kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilitarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa käsiteltävät asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdessä kokouksessa ja päätös yhdistyksen purkamisesta kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat toiminnaltaan saman päämäärän eteen työtä tekevälle oululaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai sen puuttuessa Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita Bandet i Finland ry:lle.  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14. Jäsenoikeuksien säilyminen

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

15. SIIRTYMÄSÄÄNNÖS

7 §:n säännöstä toimikausien rajaamisesta kymmeneen (10) sovelletaan siten, että sääntöjen mukainen toimikausien laskeminen aloitetaan alusta näiden sääntöjen astuttua voimaan.

 

Nämä säännöt tulevat voimaan heti, kun sääntömuutos on merkitty yhdistysrekisteriin.

 

 
© Oulun Valkonauha ry